ביטוח אחריות מקצועית

הנהלת עמותת היל"ה שמחה לבשר לכם כי חברת מנורה החלה להנפיק ביטוח אחריות מקצועית לעוסקים בתחום ניתוח התנהגות בישראל. הסיכום עם חברת מנורה הושג בעקבות קשר מתמשך ופורה בין חברי הנהלת היל"ה ונציגי חברת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית למנתחי התנהגות בישראל מהווה נדבך חשוב בפעילות וועדות הנהלת היל"ה, הפועלות בין השאר להשגת הגנה מקצועית על מנתחי התנהגות במסגרת השירותים אותם הם מעניקים.  הנהלת עמותת היל"ה מודעת לחשיבותו המכריעה של ביטוח אחריות מקצועית הן ברמה האישית, במתן הגנה למנתחי ההתנהגות מפני תביעות במסגרת השירותים המקצועיים שהם מעניקים והן ברמה הכללית של קידום תחום ניתוח התנהגות כתחום מוכר ומוסדר. ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי, או נזק כספי לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב, אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח, בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה.

ההסדר המוצע למנתחי התנהגות הינו דרך מנורה חברה לביטוח וגבולות האחריות שלו הן  2 מיליון ₪, ללא השתתפות עצמית בעת תביעה.

לרכישת הפוליסה יש להתקשר לסוכנות הביטוח "אנשים" בטלפון : 9461336- 08, או לשלוח מייל לכתובת : anashim@anashim-ins.co.il  ולהשאיר שם ומספר טלפון, ויחזרו אליכם.

פוליסה לדוגמה

** במסגרת ההסדר תוענק הנחה של 195 ₪ לחברי ועמיתי עמותת היל"ה. ההנחה תינתן מידי שנה, לאותה שנה קלנדרית, לחברים ולעמיתים בפועל באותה שנה. המועד הקובע לכל שנה יפורסם ע"י מזכירת העמותה (לשנה הנוכחית – לחברים שנרשמו עד 1.5.2015)

הערה: לא תהא כל טענה ו/או  תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין העמותה אחראית בשום צורה שהיא לפוליסה לרבות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לרבות לתנאיה ו/או לתשלום בגינה ו/או להנחה המוצעת בגינה ו/או לשינויים בה.